Oksfjord Jeger og Fiskerforening (OJFF)

Fiskeregler for Oksfjordvassdraget, som disponeres av OJFF

Fiskeregler sesongen 2022

 • Fiskekort er kun gyldig sammen med betalt fisketrygdeavgift.
 • Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.
 • Fisketid ørret og røye: 1. juli til og med 31. august (kl.24.00)
 • Fisketid laks: 1. juli til og med 15.august (kl.24.00).
 • Ørret: Fra sjøen til første kulp ovenfor ”Gammelbrua”: 01.09 – t.o.m 14.09

NB! Fisketrygdeavgift til staten er betalt.

* Ha godkjent kvittering for desinfisering av fiskeutstyr.

For at bygdekortet skal være gyldig, må medlemskort i OJFF medbringes.


Desinfisering

 • Desinfisering skjer ved i Oksfjord havn. (se skilt)

Vassdraget er delt inn i følgende soner:

 • Sone A: Fiskeelva (fra sjøen til utløpet av Oksfjordvatnet
 • Sone B: Oksfjordvatnet med innløpselvene; Eideelva, Storelva og Sandelva og Storelva fra Vassbotn til Solvang.
 • Sone C: Storelva fra Solvang til Vaddasfossen


Fangstkvoter:

Laks:    Det er lov å fange 1 laks pr. døgn, All hunnlaks skal settes ut. All laks over over 5 kg skal settes ut. Det er lov å fange maksimum 5 laks pr. sesong pr fisker.

Sjørøye:   4 pr.døgn - max antall er 20 pr. sesong

Sjøørret:  4 pr.døgn - max antall er 20 pr. sesong

 Minstemål på anadrome fiskeslag er 30 cm.

Fiskekortbegrensninger:

 • Sone A: Fiskelva: 6 bygdekort/ 6 døgnkort (Statsskog)
 • Sone B: Oksfjordvatnet med innløpselver: 8 bygdekort/8 døgnkort(Oksfjordvatn grunneierlag)
 • Sone C: Vaddaselva fra Solvang til Vaddasfossen: 6 bygdekort /6 døgnkort.
 • Kjøp og bestilling  gjøres på scannatura.no

Tillatte fiskeredskap-

 • Sluk med kun en trebbelkrok og flue
 • Markfiske tillatt i Oksfjordvatnet med innløpselver, samt Fiskelva etter 21/8 til sesongslutt 14/9.
 • Det oppfordres til at fiske med sluk og markfiske med kroker uten mothaker til 1/9.
 • Fiske fra oppankret båt er forbudt
 • Fiske fra bruer er forbudt
 • Fiske fra molo er forbudt.

Døgnfredning

 • Døgnfredning i hele vassdraget er fra onsdag kl 18.00 til torsdag kl 18.00

Barn under 16 år

 • Barn under 16 år kan registrere fisken på seg selv. Det utstedes eget kort m/navn uten kostnad. Rapporteringsplikt. Må ellers følge gjeldende fiskeregler.

Priser for de ulike korttypene:

Medlemmer i OJFF :

Fiskekort medlemmer:
Bygdekort sone A + sone B og C: kr 600.-

Øvrige fiskere:

 • Fiskere under 16 år. (alle soner): kr 0.-

Døgnkort A: kr. 350.- 

Døgnkort B: kr 350.-

Døgnkort C: kr 350.-

* Krav til desinfeksjon av utstyr. Jfr. Forskrift om fiske i vassdrag i Troms,  §14

 1. Fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander som er brukt utenfor landets grenser og som er brukt i vassdrag der det er påvist eller mistanke om smittsom sykdom som omfattes av gjeldende sykdomslovgivning.
 2. Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskaper, vadere m.m, skal forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fiske og forevises oppsyn og annen kontrollmyndighet sammen med fiskekort og fisketrygdavgiftskort.
 3. Forøvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander skal være tørre før de taes i bruk i et annet vassdrag.

Styret i OJFF
07.06.2022

Foto: Geir Sagelv