Oksfjord Jeger og Fiskerforening (OJFF)

Fiskeregler for Oksfjordvassdraget, som disponeres av OJFF

Gyldig fisketrygdeavgiftskort til staten  må være  betalt.

Gyldig fiskekort for Oksfjordvassdraget som disponeres av OJFF.

  1. Kun bruk av stang, håndsnøre, sluk, mark og flue. Reke er forbudt!
  2. Minimum snøretykkelse ved fiske med mark og sluk: 0,30m
  3. Forbudt å bruke mark i hele vassdraget fra 15. august tom 1. september.

4. Kun tillatt brukt en trebbelkrok på sluk o.l.

5. Minstemål på anadrome fiskeslag er 30 cm.

6.a) Fiske fra oppankret båt er forbudt.

   b) Fiske fra bruer er forbudt.

   c) Fiske fra molo er forbudt.

7. Krav til desinfeksjon av utstyr. Jfr. Forskrift om fiske i vassdrag i Troms,  §14

  1. Fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander som er brukt utenfor landets grenser og som er brukt i vassdrag der det er påvist eller mistanke om smittsom sykdom som omfattes av gjeldende sykdomslovgivning.
  2. Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskaper, vadere m.m, skal forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fiske og forevises oppsyn og annen kontrollmyndighet sammen med fiskekort og fisketrygdavgiftskort.

Forøvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander skal være tørre før de taes i bruk i et annet vassdrag.

8. Fangstbegrensninger pr. døgn:

     1 laks

     4 sjøørreter

     4 sjørøyer

9. Fisketiden for røye og ørret er fra 01. Juli til og med 31 i hele vassdraget.

Fisketider for laks er fra 1.juli til og med 15.august. 

Fredning i hele vassdraget, alle onsdager fra kl. 1800 til torsdager kl. 1800.

Fiske etter sjøørret: Fra sjøen og opp til første kulp ovenfor ”Gammelbrua: 01.09 – 14.09 kl. 24.00

Styret i OJFF
08.04.15